شناسه : 361080
گزارش تصويري ديدار رئيس اداره بهزيستي و بنياد شهيد شهرستان ازجانبازان داراي فرزند معلول

گزارش تصويري ديدار رئيس اداره بهزيستي و بنياد شهيد شهرستان ازجانبازان داراي فرزند معلول


 
گزارش تصويري ديدار رئيس اداره بهزيستي و بنياد شهيد شهرستان ازجانبازان داراي فرزند معلول

 

آدرس کوتاه :