شناسه : 1470939
گزارش تصويري ديدار بخشدار مركزي بابخشدارميبد در خصوص سرمايه گذاري مشترك بين شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي و ميبد

گزارش تصويري ديدار بخشدار مركزي بابخشدارميبد در خصوص سرمايه گذاري مشترك بين شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي و ميبد


گزارش تصويري ديدار بخشدار مركزي بابخشدارميبد در خصوص سرمايه گذاري مشترك بين شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي و ميبد

آدرس کوتاه :