گزارش تصويري دومين نشت دهياران و شركت تعاوني دهياران بخش مروست در سال 91 با حضور بخشدار

گزارش تصويري دومين نشت دهياران و شركت تعاوني دهياران بخش مروست در سال 91 با حضور بخشدار