شناسه : 338502

گزارش تصويري دومين نشت دهياران و شركت تعاوني دهياران بخش مروست در سال 91 با حضور بخشدارآدرس کوتاه :