گزارش تصويري حماسه حضور روز جهاني قدس در شهرستان خاتم (شهر هرات ) قسمت دوم

گزارش تصويري حماسه حضور روز جهاني قدس در شهرستان خاتم (شهر هرات ) قسمت دوم


گزارش تصويري حماسه حضور روز جهاني قدس در شهرستان خاتم (شهر هرات ) قسمت دوم