شناسه : 358950
گزارش تصويري حماسه حضور روز جهاني قدس در شهرستان خاتم (شهر هرات ) قسمت اول

گزارش تصويري حماسه حضور روز جهاني قدس در شهرستان خاتم (شهر هرات ) قسمت اول


     
گزارش تصويري حماسه حضور روز جهاني قدس در شهرستان خاتم (شهر هرات ) قسمت اول

 

 

 

آدرس کوتاه :