گزارش تصويري حضور پررنگ هوبره در نمايشگاه مارهاي زنده و حيات وحش محمود بناپور-ميبد

گزارش تصويري حضور پررنگ هوبره در نمايشگاه مارهاي زنده و حيات وحش محمود بناپور-ميبد


گزارش تصويري حضور پررنگ هوبره در نمايشگاه مارهاي زنده و حيات وحش محمود بناپور-ميبد