گزارش تصويري حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مهندس رضايي در نمازجمعه شهر هرات

گزارش تصويري حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مهندس رضايي در نمازجمعه شهر هرات


گزارش تصويري حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مهندس رضايي در نمازجمعه شهر هرات