گزارش تصويري جلسه قاچاق كالا و ارز با حضو رمسئولين استان و فرماندار در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه قاچاق كالا و ارز با حضو رمسئولين استان و فرماندار در محل فرمانداري


گزارش تصويري جلسه قاچاق كالا و ارز با حضو رمسئولين استان و فرماندار در محل فرمانداري