گزارش تصويري جلسه فرماندار با كارمندان جهاد كشاورزي

گزارش تصويري جلسه فرماندار با كارمندان جهاد كشاورزي


گزارش تصويري جلسه فرماندار با كارمندان جهاد كشاورزي