گزارش تصويري جلسه فرماندار، بخشدار مركزي و شهردار با مدير كل امور شهري

گزارش تصويري جلسه فرماندار، بخشدار مركزي و شهردار با مدير كل امور شهري


گزارش تصويري جلسه فرماندار، بخشدار مركزي و شهردار با مدير كل امور شهري