شناسه : 1470723
گزارش تصويري جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران با حضور معاون مدير كل مديريت بحران استان در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران با حضور معاون مدير كل مديريت بحران استان در محل فرمانداري


گزارش تصويري جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران با حضور معاون مدير كل مديريت بحران استان در محل فرمانداري

آدرس کوتاه :