گزارش تصويري جلسه شوراي شهر هرات و شوراي شهرستان با فرماندار و طرح مسائل و مشكلات شهرهاي هرات و مروست

گزارش تصويري جلسه شوراي شهر هرات و شوراي شهرستان با فرماندار و طرح مسائل و مشكلات شهرهاي هرات و مروست


گزارش تصويري جلسه شوراي شهر هرات و شوراي شهرستان با فرماندار و طرح مسائل و مشكلات شهرهاي هرات و مروست