گزارش تصويري جلسه شوراي بهداشتي بخش مروست با حضور بخشدار و مدير شبكه بهداشت شهرستان

گزارش تصويري جلسه شوراي بهداشتي بخش مروست با حضور بخشدار و مدير شبكه بهداشت شهرستان