گزارش تصويري جلسه شوراي اداري و افتتاح استخر شنا شهر هرات با حضور معاون برنامه ريزي استاندار ، نماينده مجلس و فرماندار

گزارش تصويري جلسه شوراي اداري و افتتاح استخر شنا شهر هرات با حضور معاون برنامه ريزي استاندار ، نماينده مجلس و فرماندار


گزارش تصويري جلسه شوراي اداري و افتتاح استخر شنا شهر هرات با حضور معاون برنامه ريزي استاندار ، نماينده مجلس و فرماندار