گزارش تصويري جلسه شوراي اداري ، توديع و معارفه معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و سرپرست حراست فرمانداري خاتم

گزارش تصويري جلسه شوراي اداري ، توديع و معارفه معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و سرپرست حراست فرمانداري خاتم


گزارش تصويري جلسه شوراي اداري ، توديع و معارفه معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و سرپرست حراست فرمانداري خاتم