شناسه : 358260
گزارش تصويري جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي ويژه ايام فاطميه

گزارش تصويري جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي ويژه ايام فاطميه


گزارش تصويري جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي ويژه ايام فاطميه

آدرس کوتاه :