گزارش تصويري جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي ويژه ايام فاطميه

گزارش تصويري جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي ويژه ايام فاطميه


گزارش تصويري جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي ويژه ايام فاطميه