گزارش تصويري جلسه دهياران بخش مركزي در خصوص توجيه دستورالعمل پرداخت تسهيلات به مشاغل خانگي

گزارش تصويري جلسه دهياران بخش مركزي در خصوص توجيه دستورالعمل پرداخت تسهيلات به مشاغل خانگي


گزارش تصويري جلسه دهياران بخش مركزي در خصوص توجيه دستورالعمل پرداخت تسهيلات به مشاغل خانگي