شناسه : 359280
گزارش تصويري جلسه تشريح و تبيين سند چشم انداز شهرستان خاتماز سوي اتاق طرح و توسعه با حضور نخبگان و فارغ التحصيلان

گزارش تصويري جلسه تشريح و تبيين سند چشم انداز شهرستان خاتماز سوي اتاق طرح و توسعه با حضور نخبگان و فارغ التحصيلان


   
گزارش تصويري جلسه تشريح و تبيين سند چشم انداز شهرستان خاتماز سوي اتاق طرح و توسعه با حضور نخبگان و فارغ التحصيلان

 

 

آدرس کوتاه :