گزارش تصويري جلسه بزرگداشت روز 9 دي و جلسه شوراي فرهنگ عمومي بخش مروست با حضور بخشدار و امام جمعه

گزارش تصويري جلسه بزرگداشت روز 9 دي و جلسه شوراي فرهنگ عمومي بخش مروست با حضور بخشدار و امام جمعه