گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي مراسم نهم ديماه روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت

گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي مراسم نهم ديماه روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت


گزارش تصويري جلسه برنامه ريزي مراسم نهم ديماه روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت