گزارش تصويري جلسه با مدير كل بنياد مسكن استان در محل فرمانداري

گزارش تصويري جلسه با مدير كل بنياد مسكن استان در محل فرمانداري


گزارش تصويري جلسه با مدير كل بنياد مسكن استان در محل فرمانداري