گزارش تصويري جشنواره كارگاه زنده دستهاي كوچك ،انديشه هاي بزرگ در مدرسه ابتدائي دخترانه زكيه

گزارش تصويري جشنواره كارگاه زنده دستهاي كوچك ،انديشه هاي بزرگ در مدرسه ابتدائي دخترانه زكيه