گزارش تصويري توديع فرماندار و معارفه سرپرست فرمانداري در محل فرمانداري

گزارش تصويري توديع فرماندار و معارفه سرپرست فرمانداري در محل فرمانداري


گزارش تصويري توديع فرماندار و معارفه سرپرست فرمانداري در محل فرمانداري