شناسه : 345742

گزارش تصويري بزرگداشت روز ملي خليج هميشه فارس در مدرسه خليج فارس مروست با حضور بخشدارآدرس کوتاه :