گزارش تصويري برگزاري رزمايش گردان امام حسين(ع)شهرستان خاتم در منطقه سرخ زيتون مروست

گزارش تصويري برگزاري رزمايش گردان امام حسين(ع)شهرستان خاتم در منطقه سرخ زيتون مروست


گزارش تصويري برگزاري رزمايش گردان امام حسين(ع)شهرستان خاتم در منطقه سرخ زيتون مروست