گزارش تصويري بدرقه كاروان راهيان نوربا حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارت در محل آموزش و پرورش

گزارش تصويري بدرقه كاروان راهيان نوربا حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارت در محل آموزش و پرورش


گزارش تصويري بدرقه كاروان راهيان نوربا حضور نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارت در محل آموزش و پرورش