شناسه : 360110
گزارش تصويري بازيد نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به اتفاق بخشدار مركزي ورئيس شوراي شهر از بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات

گزارش تصويري بازيد نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به اتفاق بخشدار مركزي ورئيس شوراي شهر از بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات


   
گزارش تصويري بازيد نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به اتفاق بخشدار مركزي ورئيس شوراي شهر از بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات

 

 

آدرس کوتاه :