شناسه : 359630
گزارش تصويري بازيد مدير كل اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، فرماندار خاتم و ساير مسئولين شهرستان از پروژه هاي اشتغا لزايي دهكده گردشگري بوانات

گزارش تصويري بازيد مدير كل اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، فرماندار خاتم و ساير مسئولين شهرستان از پروژه هاي اشتغا لزايي دهكده گردشگري بوانات


 
گزارش تصويري بازيد مدير كل اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، فرماندار خاتم و ساير مسئولين شهرستان از پروژه هاي اشتغا لزايي دهكده گردشگري بوانات

 

آدرس کوتاه :