گزارش تصويري بازديد نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به اتفاق بخشدار مركزي و رئيس كميته امداد در دهستان چاهك

گزارش تصويري بازديد نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به اتفاق بخشدار مركزي و رئيس كميته امداد در دهستان چاهك


گزارش تصويري بازديد نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي به اتفاق بخشدار مركزي و رئيس كميته امداد در دهستان چاهك