گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات از جشنواره غذا كودكان در محل كانون پرورش فكري شهر هرات

گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات از جشنواره غذا كودكان در محل كانون پرورش فكري شهر هرات


گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات از جشنواره غذا كودكان در محل كانون پرورش فكري شهر هرات