شناسه : 359690
گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار، بخشدار مركزي و اداره برق شهرستان از روشنايي معابر روستاهاي بخش مركزي

گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار، بخشدار مركزي و اداره برق شهرستان از روشنايي معابر روستاهاي بخش مركزي


 
گزارش تصويري بازديد معاون فرماندار، بخشدار مركزي و اداره برق شهرستان از روشنايي معابر روستاهاي بخش مركزي

 

آدرس کوتاه :