گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي ميثاق با آرمانهاي شهدا با حضور فرماندار ،بخشدا ر و امام جمعه

گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي ميثاق با آرمانهاي شهدا با حضور فرماندار ،بخشدا ر و امام جمعه