شناسه : 343452

گزارش تصويري بازديد معاون برنامه ريزي ميثاق با آرمانهاي شهدا با حضور فرماندار ،بخشدا ر و امام جمعه


استاندار از پروژه گلزار شهداء مروست و همچنين تجديد

 

آدرس کوتاه :