گزارش تصويري بازديد مسئولين شهرستان ازخانواده هاي شهداي ارتش به مناسبت روز ارتش جمهوزي اسلامي و نيروي زميني

گزارش تصويري بازديد مسئولين شهرستان ازخانواده هاي شهداي ارتش به مناسبت روز ارتش جمهوزي اسلامي و نيروي زميني


گزارش تصويري بازديد مسئولين شهرستان ازخانواده هاي شهداي ارتش به مناسبت روز ارتش جمهوزي اسلامي و نيروي زميني