شناسه : 357930
گزارش تصويري بازديد مسكن به اتفاق مدير كل بنياد مسكن استان

گزارش تصويري بازديد مسكن به اتفاق مدير كل بنياد مسكن استان


گزارش تصويري بازديد مسكن به اتفاق مدير كل بنياد مسكن استان

آدرس کوتاه :