گزارش تصويري بازديد مدير كل مديريت بحران استانداري به همراه بخشدار از پروژه سد مروست،مركز آتش نشاني مروست،آبراهه شمال تل سياه هرابرجان،قنات باغ تركان

گزارش تصويري بازديد مدير كل مديريت بحران استانداري به همراه بخشدار از پروژه سد مروست،مركز آتش نشاني مروست،آبراهه شمال تل سياه هرابرجان،قنات باغ تركان