شناسه : 359870
گزارش تصويري بازديد مدير كل دفتر امور روستايي از روستاهاي بخش مركزي خاتم

گزارش تصويري بازديد مدير كل دفتر امور روستايي از روستاهاي بخش مركزي خاتم


         
گزارش تصويري بازديد مدير كل دفتر امور روستايي از روستاهاي بخش مركزي خاتم

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :