گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از هئيتهاي مذهبي روستاهاي دهستان چاهك

گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از هئيتهاي مذهبي روستاهاي دهستان چاهك


گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از هئيتهاي مذهبي روستاهاي دهستان چاهك