گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از مسكن مهر ،پروژه گاز رساني مروست و خوابگاه دكتر عمراني تركان

گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از مسكن مهر ،پروژه گاز رساني مروست و خوابگاه دكتر عمراني تركان