گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از محل اسكان عشاير و بررسي مشكلات آنها

گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار از محل اسكان عشاير و بررسي مشكلات آنها