شناسه : 341982

گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشداراز روستاهاي توتك و مباركهآدرس کوتاه :