گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشداراز روستاهاي توتك و مباركه

گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشداراز روستاهاي توتك و مباركه