گزارش تصويري بازديد فرماندار و اعضاء كارگروه از طرحهاي اجرايي طرح توسعه كشاورزي

گزارش تصويري بازديد فرماندار و اعضاء كارگروه از طرحهاي اجرايي طرح توسعه كشاورزي


گزارش تصويري بازديد فرماندار و اعضاء كارگروه از طرحهاي اجرايي طرح توسعه كشاورزي