گزارش تصويري بازديد فرماندار خاتم و بخشدار مروست از مراتع دامداران شرق مروست به سمت خبر ، آبشخورهاي چاه مس و چاه شور ، تپه دهل زنان ، معدن منگنز مروست

گزارش تصويري بازديد فرماندار خاتم و بخشدار مروست از مراتع دامداران شرق مروست به سمت خبر ، آبشخورهاي چاه مس و چاه شور ، تپه دهل زنان ، معدن منگنز مروست


گزارش تصويري بازديد فرماندار خاتم و بخشدار مروست از مراتع دامداران شرق مروست به سمت خبر ، آبشخورهاي چاه مس و چاه شور ، تپه دهل زنان ، معدن منگنز مروست