گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه مسكن مهر فاز دوم

گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه مسكن مهر فاز دوم


گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه مسكن مهر فاز دوم