گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه روشنايي بلوار خليج فارس

گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه روشنايي بلوار خليج فارس


گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه روشنايي بلوار خليج فارس