گزارش تصويري بازديد فرماندار از پارك روستايي حسن آباد خوانسار

گزارش تصويري بازديد فرماندار از پارك روستايي حسن آباد خوانسار


گزارش تصويري بازديد فرماندار از پارك روستايي حسن آباد خوانسار

 

جلسه با دهيار و شوراي روستاي حسن آباد