گزارش تصويري بازديد فرماندار از نمايشگاه عرضه مستقيم كالا(89/12/28)

گزارش تصويري بازديد فرماندار از نمايشگاه عرضه مستقيم كالا(89/12/28)


گزارش تصويري بازديد فرماندار از نمايشگاه عرضه مستقيم كالا(89/12/28)