گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهرهرات(9/1/90)

گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهرهرات(9/1/90)


گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهرهرات(9/1/90)