گزارش تصويري بازديد فرماندار از محل احداث بازارچه عرضه محصولات دامي و كشاورزي

گزارش تصويري بازديد فرماندار از محل احداث بازارچه عرضه محصولات دامي و كشاورزي


گزارش تصويري بازديد فرماندار از محل احداث بازارچه عرضه محصولات دامي و كشاورزي