گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چنارناز و بررسي آب شرب

گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چنارناز و بررسي آب شرب


گزارش تصويري بازديد فرماندار از روستاي چنارناز و بررسي آب شرب