گزارش تصويري بازديد فرماندار از دبيرستان پسرانه علوم و معارف اسلامي صدرا

گزارش تصويري بازديد فرماندار از دبيرستان پسرانه علوم و معارف اسلامي صدرا


گزارش تصويري بازديد فرماندار از دبيرستان پسرانه علوم و معارف اسلامي صدرا